05.02KTTT

1.000.000 VND + VAT Giá tiêu biểu hàng Giờ

Kế hoạch của gói giá 05.02KTTT thuê hàng giờ, dành cho bất kỳ doanh nghiệp có nhu câu hoặc theo yêu cầu. Hạng mục công việc chính theo yêu cầu hoặc qua khảo sát. Hạng mục miễn phí đều là một phần của gói giá 05.02KTTT!

Bạn có thể mua gói giá trực tiếp trên website và sau đó một đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để hoàn tất quá trình thiết lập.

(*) Nếu bạn xác định doanh nghiệp của mình cần một kế hoạch khác dựa trên nhu cầu lớn hơn, đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để nâng cấp hoặc hạ cấp gói giá hàng tháng của bạn cho phù hợp.

- +
Các gói dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp