02.01PLDN

3.000.000 VND + VAT Giá tiêu biểu hàng Tháng

Kế hoạch của gói giá 02.01PLDN về TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP thuê hàng tháng, dành cho bất kỳ doanh nghiệp có nhu cầu. Hạng mục công việc chính theo danh mục được liệt kê trong gói giá. Hạng mục miễn phí đều là một phần của gói giá 02.01PLDN!

Bạn có thể mua gói giá trực tiếp trên website và sau đó một đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để hoàn tất quá trình thiết lập.

(*) Nếu bạn xác định doanh nghiệp của mình cần một kế hoạch khác dựa trên nhu cầu lớn hơn, đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để nâng cấp hoặc hạ cấp gói giá hàng tháng của bạn cho phù hợp.

- +
Các gói dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp