Hướng dẫn phân bổ chi phí hao mòn công cụ, dụng cụ

 

1. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ theo quy định của pháp luật thuế

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển,… không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định. Thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.”

Căn cứ theo quy định trên, thì:

Doanh nghiệp tự xác định thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ cho phù hợp.

Thời gian để phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất kinh doanh tối đa không quá 3 năm.

2. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ theo chế độ kế toán.

2.1. Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 47 quy định về nguyên tắc hạch toán tài khoản 242 chi phí trả trước như sau:

c) Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất. Mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý.

d) Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước. Theo từng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí.”

2.2. Theo Chuẩn mực số 01 chuẩn mực chung tại đoạn số 06 quy định về nguyên tắc phù hợp như sau:

Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu. Thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước. Hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.”

Theo đó:

Doanh nghiệp lựa chọn thời gian phân bổ công cụ dụng cụ cho phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của CCDC và doanh thu tương ứng trong kỳ để xác định chi phí phân bổ của CCDC

Căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn thời gian và tỷ lệ phân bổ chi phí CCDC cho phù hợp.

Như vậy:

Trường hợp kế toán lựa chọn thời hạn và mức phân bổ theo nguyên tắc phù hợp của chế độ kế toán thì ch phí phân bổ phần lớn hơn 36 tháng đc đưa vào chi phí kế toán nhưng sẽ phải loại ra khi tính thuế TNDN.

Theo Office360 – Tổng hợp

Tại Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và...
Bảy nguyên tắc đặt tên thương hiệu Với kinh nghiệm và kiến thức có được thông qua quá trình thực hiện công việc tư vấn doanh nghiệp, đặt tên công...
Chính phủ ban hành nghị định 22/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/nđ-cp ngày 04 tháng 10 năm 2016 của chính phủ...
Tất cả Tin mới nhất