THỎA THUẬN PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH

Trang này chứa liên kết đến các chính sách hiện hành của công ty cũng như những thỏa thuận về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp qua OFFICE360. Để xem bất cứ văn bản nào được trình bày trên trang này, nhấp vào thỏa thuận/chính sách đó.

OFFICE360

THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG

Sửa đổi gần đây nhất: 01/12/2022

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

 

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được ký kết giữa OFFICE360.vn, CÔNG TY CỔ PHẦN OFFICE360 (về bất kỳ dịch vụ thanh toán nào) (“OFFICE360”), OFFICE360 Payments và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày bạn sử dụng website này (“Trang”) hoặc ngày chấp nhận dưới dạng điện tử. Thỏa thuận này nêu ra các điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng Trang và các sản phẩm và dịch vụ đã mua hoặc truy cập thông qua Trang này (gọi là “Dịch vụ”). Các Thỏa thuận dịch vụ và chính sách bổ sung áp dụng cho một số Dịch vụ nhất định và bổ sung vào (không thay thế) Thỏa thuận này. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của một Thỏa thuận dịch vụ và các điều khoản của Thỏa thuận này, thì các điều khoản của Thỏa thuận dịch vụ hiện hành sẽ có hiệu lực chi phối.

Các từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” sẽ đề cập đến OFFICE360. Các từ “bạn”, “của bạn”, “Người dùng” hoặc “khách hàng” sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này, có quyền truy cập đến tài khoản của bạn hoặc sử dụng Dịch vụ. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

 

2. ĐIỀU CHỈNH THỎA THUẬN, TRANG HOẶC DỊCH VỤ

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, OFFICE360 cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang này. Việc sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ sau khi có các thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này theo bản sửa đổi gần nhất. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này theo bản sửa đổi gần nhất, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc Dịch vụ này. Ngoài ra, OFFICE360 đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người mua của bạn (“Tài khoản”) là rất quan trọng. OFFICE360 không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác. Ngoài ra, OFFICE360 có thể chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ nếu Bạn vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này. OFFICE360 BẢO LƯU QUYỀN THAY ĐỔI, SỬA ĐỔI HAY DỪNG LẠI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG HAY CÁC DỊCH VỤ BẤT CỨ LÚC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở GIÁ VÀ PHÍ TƯƠNG ỨNG.

 

3. TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN; QUYỀN

Trang này và các Dịch vụ chỉ khả dụng với những cá nhân hay thực thể (“Người dùng”) có thể tham gia các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật áp dụng. Khi sử dụng Trang này hoặc các Dịch vụ, bạn thể hiện và đảm bảo rằng (i) bạn từ mười tám (18) tuổi trở lên, (ii) hoặc được công nhận là có thể tham gia các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật áp dụng hoặc (iii) không thuộc đối tượng bị cấm mua hay nhận các Dịch vụ theo luật của Việt Nam hay các khu vực thẩm quyền áp dụng khác.

Nếu bạn tham gia vào Thỏa thuận này với tư cách là đại diện cho một tổ chức, bạn thể hiện và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để ràng buộc tổ chức đó với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Trong trường hợp này, các thuật ngữ “bạn”, “của bạn”, “Người dùng” hay “khách hàng” được hiểu là tổ chức đó. Trong trường hợp sau khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử, OFFICE360 phát hiện ra bạn không có quyền lực pháp lý để ràng buộc tổ chức đó thì bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nghĩa vụ trong Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghĩa vụ thanh toán. OFFICE360 không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ sự tin tưởng của OFFICE360 vào bất cứ hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc liên lạc nào mà OFFICE360 cho là xác thực và bắt nguồn từ một đại diện được tổ chức của bạn ủy quyền. Nếu có nghi ngờ hợp lý về tính xác thực của bất kỳ hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc nội dung giao tiếp nào như vậy, OFFICE360 bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) yêu cầu xác thực bổ sung từ bạn. Bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này đối với các giao dịch được bạn nhập vào, bất kỳ ai đóng vai trò là đại lý của bạn và bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn hoặc Dịch vụ, cho dù bạn có ủy quyền hay không.

 

4. TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Để truy cập một số tính năng của Trang này hay sử dụng một số Dịch vụ, bạn cần phải tạo một Tài khoản. Bạn đại diện và bảo đảm với OFFICE360 rằng tất cả thông tin bạn gửi khi bạn tạo Tài khoản của mình là chính xác, hiện hành và đầy đủ, và bạn sẽ giữ thông tin Tài khoản của mình chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu OFFICE360 có lý do để tin rằng thông tin tài khoản của bạn là không đúng sự thật, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ, OFFICE360 bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình, cho dù bạn có ủy quyền hay không, và bạn phải bảo mật thông tin Tài khoản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn số khách hàng/đăng nhập, mật khẩu, (các) Phương thức thanh toán (như được xác định bên dưới). Vì mục đích bảo mật, OFFICE360 khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu của người mua hàng ít nhất sáu (6) tháng một lần cho mỗi Tài khoản. Bạn phải ngay lập tức thông báo cho OFFICE360 về bất kỳ hành vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. OFFICE360 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu do bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất mà OFFICE360 hoặc các đối tượng khác gặp phải do Tài khoản của bạn gây ra cho dù là do bạn, người được bạn ủy quyền hay người không được bạn ủy quyền thực hiện.

 

5. CÁC NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ CHUNG

Bạn xác nhận và đồng ý rằng:

i. Việc bạn sử dụng Trang này và các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ nội dung nào bạn gửi, sẽ tuân theo Thỏa thuận này, bất kỳ Thỏa thuận dịch vụ hay chính sách hiện hành nào có thể áp dụng cho Dịch vụ của bạn và tất cả luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tỉnh, thành phố, quốc gia và quốc tế.

ii. Bạn không được thu thập (hay cho phép bất kỳ ai thu thập) bất kỳ Nội dung người dùng nào (như được định nghĩa bên dưới) hay bất kỳ thông tin định danh không công khai hay riêng tư của Người dùng hay bất kỳ cá nhân hay thực thể nào khác mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản trước đó của họ.

iii. Bạn sẽ không sử dụng Trang hay Dịch vụ này theo cách thức (như được xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của OFFICE360) mà:

   • là bất hợp pháp hoặc thúc đẩy hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp;
   • Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào hình thức bóc lột trẻ em, hay bất kỳ hành vi nào có liên quan đến sự phát triển nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM);
   • Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào hoạt động khủng bố, bạo lực đối chống lại con người, động vật hoặc tài sản;
   • Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động gửi thư rác hoặc gửi hàng loạt email không được yêu cầu khác, hoặc tấn công hoặc bẻ khóa máy tính hoặc mạng;
   • Vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng dược phẩm trực tuyến Ryan Haight năm 2008 hoặc luật tương tự, hoặc thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào việc bán hoặc phân phối thuốc theo toa mà không cần toa thuốc hợp lệ;
   • Vi phạm Luật chống buôn bán tình dục trực tuyến năm 2017 hoặc luật tương tự, hoặc thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho hoạt động mại dâm và/hoặc buôn bán tình dục;
   • xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
   • Vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào mà bạn có nghĩa vụ thực hiện đối với Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
   • can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ;
   • Chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, sâu, lỗi, ngựa Trojan hoặc mã, tệp hoặc chương trình khác được thiết kế để hoặc có khả năng phá vỡ, làm hỏng hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào;
   • hoặc chứa ngôn ngữ sai lệch hoặc lừa đảo, hoặc các khiếu nại không có căn cứ hoặc tuyên bố so sánh, liên quan đến OFFICE360 hay dịch vụ của OFFICE360.
   • Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động sai trái, lạm dụng hay gian lận nào. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào mà áp đặt hay có thể áp đặt, theo quyết định của chúng tôi, lượng tải lớn không hợp lý hay không cân đối trong cơ sở hạ tầng của chúng tôi;

iv. Bạn sẽ không được sao chép hay phân phối bất kỳ phần nào của Trang này hay các Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi bạn rõ ràng được OFFICE360 ủy quyền.

v. Bạn không được sửa đổi hay thay đổi bất cứ phần nào của Trang này hay các Dịch vụ được tìm thấy trong Trang này hoặc các công nghệ liên quan.

vi. Bạn sẽ không được truy cập Nội dung của OFFICE360 (như được định nghĩa bên dưới) hay Nội dung người dùng qua bất kỳ công nghệ hay phương tiện nào ngoài chính Trang này hay như OFFICE360 có thể chỉ định.

vii. Bạn đồng ý sao lưu tất cả Nội dung người dùng của mình để có thể truy cập và sử dụng khi cần thiết. OFFICE360 không đảm bảo sẽ sao lưu bất kỳ Tài khoản hay Nội dung người dùng nào và bạn đồng ý chấp nhận rủi ro mất bất kỳ hay tất cả Nội dung người dùng của bạn.

viii. Bạn không được bán lại hay cung cấp Dịch vụ cho mục đích thương mại, bao gồm bất kỳ công nghệ có liên quan nào của OFFICE360 mà không có thỏa thuận bằng văn bản rõ ràng trước đó của OFFICE360.

ix. Bạn không được có hành vi gian lận, tắt hay can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang này hay các Dịch vụ được tìm thấy trong Trang này (bao gồm nhưng không có giới hạn các tính năng sẽ ngăn chặn hay hạn chế việc sử dụng hay sao chép bất kỳ Nội dung hay Nội dung người dùng nào của OFFICE360 hay thực thi giới hạn về việc sử dụng Trang này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy trong Trang này, Nội dung hay Nội dung người dùng của OFFICE360 trong đó.

x. Bạn đồng ý cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh do chính quyền cấp và/hoặc giấy tờ chứng minh doanh nghiệp do chính quyền cấp theo yêu cầu để xác nhận danh tính khi có yêu cầu.

xi. Bạn biết rằng thỉnh thoảng OFFICE360 có thể gọi cho bạn về tài khoản của bạn, và rằng vì mục đích của bất kỳ và tất cả các cuộc gọi như vậy, cuộc gọi của bạn có thể được ghi âm và bạn đồng ý với điều đó, tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào các hạn chế và nghĩa vụ theo đó, bao gồm, khi được phép, để ghi lại toàn bộ các cuộc gọi như vậy bất kể OFFICE360 có yêu cầu bạn trong bất kỳ cuộc gọi cụ thể nào để đồng ý ghi lại cuộc gọi đó hay không. Bạn cũng công nhận và đồng ý rằng, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, mọi bản ghi như vậy có thể được gửi làm bằng chứng trong bất kỳ quy trình pháp lý nào trong đó OFFICE360 là một bên. Ngoài ra, bằng việc cung cấp số điện thoại hoặc số di động của mình, bạn đồng ý nhận cuộc gọi tiếp thị từ hoặc thay mặt cho OFFICE360 có thể là một cuộc gọi từ hệ thống quay số điện thoại tự động và/hoặc sử dụng giọng nói nhân tạo hoặc được ghi âm trước. Bạn hiểu rằng sự chấp thuận này không phải là điều kiện để mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ OFFICE360. Tương tự, bằng việc cung cấp số di động của bạn, bạn đồng ý nhận tin nhắn tiếp thị từ hoặc thay mặt cho OFFICE360 mà có thể được gửi từ một hệ thống quay số điện thoại tự động. Bạn hiểu rằng sự chấp thuận này không phải là điều kiện để mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ OFFICE360. Có thể áp dụng phí dữ liệu và phí tin nhắn.

xii. Không giới hạn bất kỳ quyền nào được quy định ở những điều khác trong Thỏa thuận này, OFFICE360 tuyệt đối có quyền từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, đình chỉ hoặc giới hạn quyền truy cập trong tương lai vào Trang này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền hủy bỏ hoặc chuyển nhượng bất kỳ gói đăng ký dịch vụ nào) cho bất kỳ Người dùng nào (i) có Tài khoản hoặc Dịch vụ trước đó đã bị chấm dứt hoặc bị đình chỉ, cho dù do vi phạm thỏa thuận này hay bất kỳ Thỏa thuận nào khác hoặc bất kỳ chính sách nào của OFFICE360 hoặc (ii) tham gia hoặc đã tham gia vào hoạt động không phù hợp hoặc bất hợp pháp trong khi sử dụng Trang hoặc Dịch vụ (như được xác định bởi OFFICE360 theo quyết định riêng và tuyệt đối của họ).

xiii. Nếu giao dịch mua hay hoạt động tài khoản của bạn cho thấy có dấu hiệu gian lận, lạm dụng hay đáng ngờ, OFFICE360 có thể hủy bất kỳ dịch vụ nào được liên kết với tên của bạn, địa chỉ email hay tài khoản và đóng bất kỳ tài khoản OFFICE360 nào được liên kết. Nếu OFFICE360, theo quyết định riêng của họ, xác định được rằng bạn đã tiến hành một hoạt động gian lận bất kỳ, OFFICE360 có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào cần thiết và bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát về tiền bạc của OFFICE360 bao gồm cả chi phí kiện cáo và thiệt hại. Để phản đối việc hủy Dịch vụ hay dừng hoặc đóng một tài khoản, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ của OFFICE360.

 

6. BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN

OFFICE360 cung cấp các Dịch vụ lưu trữ có sẵn cho bạn mà có thể tham gia bao gồm việc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, khách hàng và/hoặc người dùng web (“Dữ liệu của bạn”) trong thời gian bạn sử dụng những Dịch vụ này (“Dịch vụ có liên quan”). Dữ liệu của bạn, cho mục đích của Phần này, không bao gồm bất kỳ Nội dung người dùng nào. Người kiểm soát Phụ lục về xử lý dữ liệu (“DPA”) của OFFICE360, được đưa vào đây làm tham chiếu và áp dụng cho các Dịch vụ có liên quan, là nhằm cung cấp cho bạn sự đảm bảo theo hợp đồng rằng chúng tôi có cơ chế mạnh mẽ để đảm bảo việc xử lý Dữ liệu của bạn, bao gồm cả việc truyền Dữ liệu của bạn từ Khu vực kinh tế ngoài lãnh thổ Việt Nam đến quốc gia Việt Nam, có tuân thủ các luật bảo mật dữ liệu.

Đối với mục đích Nhà kiểm soát Bộ xử lý DPA và Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đính kèm với DPA (khi có và nếu có), bạn (và đơn vị liên kết áp dụng) được xem là Đơn vị kiểm soát dữ liệu/Đơn vị xuất dữ liệu, và sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản dịch vụ chi phối Dịch vụ có liên quan tại thời điểm mua bất kỳ Dịch vụ có liên quan nào cũng sẽ được coi là sự xác nhận và chấp nhận của bạn đối với Nhà kiểm soát Bộ xử lý DPA và các phụ lục của DPA (bao gồm cả các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn và các phụ lục của nó, nếu có). Nếu bạn muốn in, ký và gửi lại bản sao cứng của Nhà kiểm soát Bộ xử lý DPA, vui lòng gửi email yêu cầu đến support@OFFICE360.vn.

Dịch vụ có liên quan, như được định nghĩa trong Phần này và trong DPA, bao gồm các dịch vụ lưu trữ và tuân thủ điều khoản và điều kiện của các Thỏa thuận sau: (1) Dịch vụ tiếp thị qua email, (2) Dịch vụ lưu trữ, (3) Cửa hàng trực tuyến/Giỏ mua hàng nhanh, (4) Dịch vụ Trình dựng website, (5) Dịch vụ Không gian làm việc.

 

7. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Một số tính năng của Trang này hoặc Dịch vụ, bao gồm cả những Dịch vụ được lưu trữ qua OFFICE360, có thể cho phép Người dùng xem, đăng, công khai, chia sẻ, lưu trữ hoặc quản lý (a) các ý tưởng, ý kiến, đề xuất hoặc lời khuyên thông qua các bài đăng trên diễn đàn, nội dung gửi liên quan đến một cuộc thi, bài đánh giá về sản phẩm/dịch vụ hoặc đề xuất sản phẩm/ dịch vụ, hoặc ảnh được đăng lên một hoạt động hoặc sự kiện mạng xã hội (“Nội dung gửi của người dùng”), hoặc (b) nội dung văn học, nghệ thuật, âm nhạc hoặc nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh và video (cùng với Nội dung gửi của người dùng, gọi là, “Nội dung người dùng”). Tất cả nội dung được gửi qua Tài khoản của bạn được coi là Nội dung người dùng. Khi đăng Nội dung người dùng lên Trang này hay đến hoặc thông qua các Dịch vụ, bạn cam đoan và đảm bảo với OFFICE360 rằng (i) bạn có mọi quyền cần thiết để phân phối Nội dung người dùng thông qua Trang này hoặc thông qua các Dịch vụ vì bạn là tác giả của Nội dung người dùng và bạn có quyền phân phối thông tin này, hoặc vì bạn có quyền phân phối, giấy phép, sự chấp thuận và/hoặc sự cho phép phù hợp bằng văn bản để sử dụng từ chủ sở hữu bản quyền hay chủ sở hữu khác của Nội dung người dùng, và (ii) Nội dung người dùng không vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ và tất cả Nội dung người dùng của bạn hay Nội dung người dùng được gửi thông qua Tài khoản của bạn cũng như các hậu quả và các yêu cầu về việc phân phối những nội dung đó.

Đăng tải của người dùng. Bạn xác nhận và đồng ý rằng các việc Đăng tải của người dùng là hoàn toàn tự nguyện, không thiết lập một mối quan hệ bí mật hoặc buộc OFFICE360 phải xử lý các nội dung Đăng tải của người dùng là thông tin bảo mật hoặc bí mật, rằng OFFICE360 không có nghĩa vụ, thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, phát triển hoặc sử dụng các nội dung Đăng tải của người dùng, và không bồi thường cho bạn hoặc cho bất kỳ ai cho bất kỳ việc sử dụng vô tình hoặc cố ý nào các nội dung Đăng tải của người dùng, và rằng OFFICE360 có thể đang làm việc trên cùng hoặc nội dung tương tự, có thể đã biết nội dung này từ các nguồn khác, có thể tự mình muốn phát triển nội dung này (hoặc tương tự), hoặc có thể đã thực hiện/sẽ thực hiện một số hành động khác.

OFFICE360 sở hữu độc quyền các quyền (bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác) đối với mọi Đăng tải của người dùng được đăng trên Trang này và được quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế những Đăng tải của người dùng trên Trang này vì bất cứ mục đích nào, thương mại hay phi thương mại, mà không phải công nhận hay bồi thường cho bạn hay bất kỳ ai khác.

Nội dung người dùng ngoài những Đăng tải của người dùng. Khi đăng tải hay xuất bản Nội dung người dùng lên Trang này hay thông qua các Dịch vụ, bạn được coi là ủy quyền cho OFFICE360 sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác bao gồm trong và đối với Nội dung người dùng của bạn để cho phép bao gồm và sử dụng những Nội dung người dùng theo cách phù hợp với Trang này cũng như Thỏa thuận này. Theo đó, bạn cấp cho OFFICE360 giấy phép trên phạm vi toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí, có thể cấp phép lại (thông qua nhiều lớp khác nhau) hay có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh từ và kết hợp với các công việc khác, hiển thị và thực hiện Nội dung người dùng của bạn gắn với Trang này, các Dịch vụ và việc kinh doanh của OFFICE360 (và các đơn vị liên kết của OFFICE360), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quảng bá hay phân phối lại toàn bộ hay từng phần của Trang này dưới bất kỳ hình thức truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào mà không chịu sự hạn chế và không phải thanh toán hay bất kỳ khoản tiền công nào khác, hoặc phải đợi sự cho phép hay thông báo của bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào. Cũng theo đó, bạn được coi là cấp cho mỗi Người dùng của Trang này một giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung người dùng của bạn (trừ những Nội dung người dùng mà bạn chỉ rõ là “riêng tư” hay “được bảo vệ bằng mật khẩu”) thông qua Trang này, đồng thời cho phép sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các công việc được bắt nguồn từ và kết hợp với các công việc khác, hiển thị và thực hiện Nội dung người dùng của bạn đã được cấp phép thông qua hoạt động của Trang này và theo Thỏa thuận này. Những giấy phép mà bạn cấp nói trên thông qua Nội dung người dùng của bạn sẽ hết hiệu lực trong một khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi bạn gỡ hoặc xóa Nội dung người dùng của bạn trên Trang này. Tuy nhiên, Bạn hiểu và đồng ý rằng OFFICE360 có thể giữ lại (nhưng không phân phối, hiển thị hay thực hiện) các bản sao trên máy chủ về Nội dung người dùng của bạn mà bạn đã gỡ hay xóa. Các giấy phép trên do bạn cấp trong Nội dung người dùng của bạn là vĩnh viễn và không thể hủy ngang. Mặc dù có bất cứ điều gì trái ngược trong tài liệu này, OFFICE360 sẽ không sử dụng bất kỳ Nội dung người dùng nào đã được bạn chỉ định là “riêng tư” hoặc “được bảo vệ bằng mật khẩu” vì mục đích quảng bá Trang này hoặc (các) doanh nghiệp của OFFICE360 (hoặc đơn vị liên kết của OFFICE360). Nếu bạn có một website hay nội dung khác sử dụng dịch vụ lưu trữ của OFFICE360, bạn có quyền hưởng tất cả các quyền sở hữu hay các quyền được cấp phép bao gồm trong Nội dung người dùng.

 

8. TÍNH KHẢ DỤNG CỦA WEBSITE/DỊCH VỤ

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như các chính sách và quy trình khác của mình, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại nhằm cố gắng cung cấp Trang này và các Dịch vụ trên cơ sở hai mươi tư (24) giờ mỗi ngày và sáu (6) ngày mỗi tuần. Bạn xác nhận và đồng ý rằng đôi khi Trang này có thể không truy cập được hoặc không hoạt động vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở hư hỏng thiết bị; bảo trì định kỳ, các sửa chữa hoặc thay thế đôi khi được chúng tôi tiến hành; các nguyên nhân vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi hoặc các nguyên nhân mà chúng tôi không thể dự đoán một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự gián đoạn hay không hoạt động của dịch vụ viễn thông hoặc của các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, nghẽn mạng hay các sự cố khác. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát tính khả dụng của Trang này hay Dịch vụ một cách liên tục hoặc ngắt quãng, và rằng chúng tôi không phải chịu trách nhiệm pháp lý nào với bạn hay các bên khác về vấn đề này.

 

9. ĐIỂM TÍN DỤNG SẢN PHẨM

Trong trường hợp bạn được cấp một điểm tín dụng sản phẩm/dịch vụ (“Điểm tín dụng”) cho dù là để quy đổi khi mua một sản phẩm/dịch vụ cụ thể hay miễn phí khi mua một sản phẩm/dịch vụ khác (“Sản phẩm/dịch vụ được mua”), bạn công nhận và đồng ý rằng Điểm tín dụng này chỉ có giá trị trong một (1) năm và chỉ áp dụng với một giao dịch mua hợp lệ và có thể bị hủy trong trường hợp sản phẩm/dịch vụ được mua bị xóa, hủy, chuyển nhượng hay không được gia hạn. Điểm tín dụng sẽ hết hạn sau một (1) năm kể từ ngày mua của Sản phẩm/dịch vụ được mua nếu Điểm ín dụng chưa được quy đổi. Trong trường hợp điểm Tín dụng được đổi, thì sau giai đoạn ban đầu của đăng ký, sản phẩm/dịch vụ sẽ tự động được gia hạn với mức giá gia hạn hiện hành tại thời điểm đó, cho đến khi bị hủy. Nếu muốn hủy việc tự động gia hạn sản phẩm/dịch vụ, bạn có thể thực hiện bằng cách truy cập vào Tài khoản của mình hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. Trong trường hợp Sản phẩm/dịch vụ được mua có một vài hạng mục công việc miễn phí, nếu bạn hủy Sản phẩm/dịch vụ đã mua, giá niêm yết cho Sản phẩm/dịch vụ đó sẽ được trừ vào số tiền hoàn lại. Giá niêm yết là giá của Sản phẩm/dịch vụ được niêm yết trên website của OFFICE360 và không bao gồm bất cứ khuyến mại, chiết khấu hay giảm giá nào khác. Đối với những Điểm tín dụng được phát hành miễn phí kèm theo Sản phẩm/dịch vụ được mua khác, bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể đơn phương quyết định đổi Điểm tín dụng của bạn sang một Sản phẩm/dịch vụ tương tự.

 

10. GIÁM SÁT NỘI DUNG; CHÍNH SÁCH CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

OFFICE360 thường không sàng lọc trước Nội dung người dùng (cho dù được đăng lên một website do OFFICE360 lưu trữ hoặc đăng lên Trang này). Tuy nhiên, OFFICE360 bảo lưu quyền (nhưng không chịu trách nhiệm) thực hiện điều đó và quyết định xem mọi mục của Nội dung người dùng có phù hợp và/hoặc tuân thủ theo Thỏa thuận này không. OFFICE360 có thể gỡ bất cứ mục nào của Nội dung người dùng (dù được đăng lên một website do OFFICE360 cung cấp dịch vụ lưu trữ hay được đăng lên Trang này) và/hoặc hủy quyền truy cập của Người sử dụng vào Trang này hay các dịch vụ của Trang để đăng tải hay xuất bản bất kỳ nội dung nào vi phạm Thỏa thuận này, hoặc để đăng tải những nội dung khác vi phạm Thỏa thuận này (do OFFICE360 toàn quyền quyết định) vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. OFFICE360 cũng có thể hủy truy cập của Người dùng vào Trang này hay các Dịch vụ của Trang nếu OFFICE360 có lý do để tin rằng Người dùng tái phạm. Nếu OFFICE360 chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang này hay các Dịch vụ của Trang, OFFICE360 có toàn quyền quyết định gỡ và hủy mọi dữ liệu và tập tin mà bạn lưu trữ trong máy chủ của họ.

 

11. DỊCH VỤ KẾT THÚC; CHÍNH SÁCH HẾT VÒNG ĐỜI

OFFICE360 bảo lưu quyền ngừng giới thiệu hay cung cấp mọi (i) Dịch vụ hay (ii) tính năng, chức năng dành cho cá nhân hay các khía cạnh của Dịch vụ bất cứ lúc nào với bất kỳ hoặc không lý do gì và không báo trước. Mặc dù OFFICE360 đã nỗ lực rất lớn để tận dụng tối đa tuổi thọ của tất cả Dịch vụ và tính năng, chức năng, hay các khía cạnh của Dịch vụ, vẫn có những lúc mà Dịch vụ hay tính năng, chức năng hoặc khía cạnh nhất định của một Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp sẽ bị ngừng tiếp tục hay đạt đến kết thúc vòng đời “EOL”) Nếu thực tế là vậy, các dịch vụ này hay một tính năng, chức năng, khía cạnh nhất định của Dịch vụ đó, sẽ không còn được OFFICE360 hỗ trợ, theo bất kỳ cách nào, có hiệu lực từ ngày EOL.

Thông báo và di chuyển. Trong trường hợp bất kỳ sản phẩm nào mà chúng tôi giới thiệu đã đến hay sẽ đến ngày EOL, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn trước ngày EOL ba mươi ngày hoặc nhiều hơn. Bạn có trách nhiệm thực hiện các bước cần thiết để thay thế Dịch vụ bằng cách di chuyển sang một Dịch vụ mới trước ngày EOL, hoặc bằng cách ngừng lệ thuộc vào Dịch vụ nói trên trước ngày EOL. Trong cả hai trường hợp, OFFICE360 sẽ cung cấp một Dịch vụ tương đương để bạn di chuyển sang để sử dụng đến hết thời gian còn lại mà bạn đã mua, một tín dụng cửa hàng theo tỷ lệ hoặc một khoản tiền hoàn trả theo tỷ lệ do OFFICE360 toàn quyền quyết định. OFFICE360 có thể di chuyển bạn tới một phiên bản Dịch vụ cập nhật nhất nếu có mà có thể thông báo hoặc không thông báo với bạn. Bạn đồng ý chịu mọi trách nhiệm về bất cứ và tất cả những mất mát hay thiệt hại phát sinh từ việc di chuyển này. Trong trường hợp bất kỳ tính năng, chức năng hay khía cạnh của bất kỳ Dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp đã đến hay sẽ đến ngày EOL, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn trước ngày EOL ba mươi ngày hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu Dịch vụ vẩn duy trì ít nhất chức năng tương tự một cách hợp lý mà không có tính năng, chức năng, hay khía cạnh như vậy, thì theo như OFFICE360 toàn quyền quyết định sẽ, OFFICE360 không bị yêu cầu cung cấp một tính năng hay chức năng cho dịch vụ tương đương hay một khoản hoàn tiền.

Không chịu trách nhiệm. OFFICE360 sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về mọi thay đổi, đình chỉ hay chấm dứt bất kỳ (i) Dịch vụ nào hay (ii) các tính năng, chức năng hoặc khía cạnh tách biệt của Dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp hay cho phép truy cập.

 

12. DỊCH VỤ BETA

OFFICE360 có thể thỉnh thoảng cung cấp các Dịch vụ mới (các dịch vụ xem trước giới hạn hay tính năng mới của các Dịch vụ hiện tại) thông qua phiên bản thử nghiệm trước khi phát hành. Các Dịch vụ mới, tính năng mới của Dịch vụ hiện tại hay các dịch vụ xem trước giới hạn sẽ được biết đến, gọi riêng và chung là “Dịch vụ beta”. Nếu bạn lựa chọn sử dụng bất cứ Dịch vụ Beta nào thì việc sử dụng của bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện sau: (i) Bạn xác nhận và đồng ý rằng các Dịch vụ Beta là các phiên bản dùng thử trước khi phát hành và có thể không hoạt động chính xác; (ii) Bạn xác nhận và đồng ý rằng việc sử dụng các Dịch vụ Beta có thể khiến bạn phải chịu những rủi ro khác thường về lỗi hoạt động; (iii) Các Dịch vụ Beta được cung cấp nguyên trạng nên chúng tôi không đề xuất sử dụng chúng vào sản xuất hay trong các môi trường tối quan trọng; (iv) OFFICE360 bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hay dừng bất cứ phần nào của các Dịch vụ Beta vào bất cứ lúc nào; (v) Các bản phát hành thương mại của các Dịch vụ Beta có thể thay đổi đáng kể và các chương trình sử dụng hoặc chạy cùng với các Dịch vụ Beta có thể không hoạt động được với bản phát hành thương mại hay các bản tiếp theo; (vi) OFFICE360 có thể giới hạn thời gian hỗ trợ của dịch vụ khách hàng dành riêng cho các Dịch vụ Beta; (vii) Bạn xác nhận và đồng ý cung cấp phản hồi ngay lập tức về trải nghiệm sử dụng các Dịch vụ Beta theo mẫu yêu cầu hợp lý của chúng tôi bao gồm các thông tin cần thiết để giúp chúng tôi sao chép các lỗi hay sự cố mà bạn gặp phải; (viii) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng OFFICE360 có thể theo dõi hành vi lướt web, liên kết được nhấp, sản phẩm đã mua, loại thiết bị của bạn, và để thu thập vô số dữ liệu, chẳng hạn như các phân tích vế cách bạn dùng và tương tác với Dịch vụ Beta của chúng tôi (ix) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ Beta, bao gồm cả trải nghiệm của bạn và quan điểm về Dịch vụ Beta, là bảo mật, và có thể không được tiết lộ cho bên thứ ba hay được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài cung cấp phản hồi cho OFFICE360; (x) Dịch vụ Beta được cung cấp “như vậy”, “như khả dụng”, và “với tất cả lỗi”.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng phản hồi của bạn cho mọi mục đích, bao gồm mục đích phát triển sản phẩm/dịch vụ. Bạn sẽ cung cấp những ý kiến đóng góp theo yêu cầu để chúng tôi có thể sử dụng công khai làm tài liệu cho báo chí và bổ sung thông tin cho việc tiếp thị. Tất cả sở hữu trí tuệ nào có trong phản hồi của bạn hay nảy sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ Beta sẽ được OFFICE360 sở hữu độc quyền. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, OFFICE360 từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm, theo luật định, rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với Dịch vụ Beta bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về quyền sở hữu, tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

 

13. CÁC KHOẢN PHÍ VÀ THANH TOÁN

Bạn đồng ý rằng một trong những đơn vị liên kết của chúng tôi có thể tính phí đối với Phương thức thanh toán của bạn. Nếu trong quá trình mua sắm, khoản thanh toán của bạn được xác định là đang xử lý tại Việt Nam thì giao dịch sẽ do OFFICE360.vn, CÔNG TY CỔ PHẦN OFFICE360 xử lý. Nếu trong quá trình mua sắm, khoản thanh toán của bạn được xác định là đang xử lý tại một quốc gia nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam thì giao dịch có thể được xử lý bởi một đơn vị nằm trong quốc gia của bạn và sẽ được OFFICE360 gợi ý/hoặc chỉ định khi có liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán địa phương của chúng tôi và tuân theo các điều khoản trong Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

(A) CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG, BAO GỒM CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG GIA HẠN

Thanh toán đến hạn vào thời gian đặt hàng; Không được hoàn tiền. Bạn đồng ý thanh toán tất cả số tiền đến hạn cho Dịch vụ tại thời điểm bạn đặt hàng. Tất cả số tiền là không hoàn lại trừ khi có ghi chú khác trong Chính sách hoàn tiền.

Thay đổi giá. OFFICE360 bảo lưu quyền thay đổi giá và phí bất cứ lúc nào và những thay đổi đó sẽ được đăng trực tuyến tại Trang web này và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo thêm cho bạn. Nếu bạn đã mua hoặc có được Dịch vụ trong một vài tháng hoặc năm, các thay đổi về giá và phí sẽ có hiệu lực khi Dịch vụ được đề cập đến thời gian gia hạn như được mô tả dưới đây.

Các phương thức thanh toán. Trừ phi bị cấm trong thỏa thuận riêng về bất kỳ sản phẩm nào, bạn có thể trả phí sử dụng Dịch vụ bằng bất kỳ “Phương thức thanh toán” nào sau đây: (i) thẻ tín dụng còn hiệu lực, (ii) thanh toán điện tử từ tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn, tùy trường hợp áp dụng (và theo định nghĩa bên dưới); hoặc (iii) bất kỳ phương thức nào khác mà bạn dùng để thanh toán phí sử dụng Dịch vụ theo OFFICE360 toàn quyền đơn phương xác định, mỗi phương thức gọi là một “Phương thức thanh toán”. Tính năng “Thanh toán nhanh” tự động đặt đơn hàng mua Dịch vụ tương ứng và tính phí vào Phương thức mặc định để Thanh toán nhanh trong Tài khoản của bạn. Thông báo xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến địa chỉ email trong hồ sơ Tài khoản của bạn. Phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ phải luôn có hiệu lực nếu trong Tài khoản có bất kỳ Dịch vụ nào đang hoạt động. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng địa điểm xử lý thanh toán có thể thay đổi vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả Phương thức thanh toán bạn chọn, đơn vị tiền tệ bạn chọn hay các thay đổi hoặc thông tin cập nhật đối với Phương thức thanh toán của bạn.

Phát hành hoàn tiền. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp khoản tiền hoàn lại được phát hành vào Phương thức thanh toán của bạn, việc phát hành biên lai hoàn tiền của OFFICE360 chỉ là sự xác nhận rằng OFFICE360 đã gửi khoản tiền hoàn lại của bạn vào Phương thức thanh toán được tính tại thời điểm bán ban đầu, và OFFICE360 không kiểm soát đối với thời điểm khoản tiền hoàn lại sẽ được áp dụng cho số dư có sẵn của Phương thức thanh toán của bạn. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng nhà cung cấp thanh toán và/hoặc ngân hàng phát hành riêng lẻ được liên kết với Phương thức thanh toán của bạn thiết lập và điều chỉnh các khung thời gian để gửi khoản tiền hoàn lại của bạn, và rằng các khung thời gian gửi khoản tiền hoàn lại đó có thể từ năm (5) ngày làm việc đến một chu kỳ thanh toán trọn vẹn, hoặc lâu hơn.

Trong trường hợp khoản tiền hoàn lại được trả vào Phương thức thanh toán của bạn và người thanh toán, người xử lý thanh toán hay ngân hàng phát hành thanh toán cá nhân liên kết với Phương thức thanh toán của bạn áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với khoản tiền hoàn lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở những hạn chế về thời điểm hay số lượng tiền được phép hoàn trả thì OFFICE360 toàn quyền quyết định bảo lưu quyền thanh toán tiền hoàn trả (i) theo hình thức tín dụng cửa hàng; (ii) thông qua phát hành séc của OFFICE360, thông tin sẽ được gửi qua tập tin vào địa chỉ thư đăng ký trong Tài khoản của bạn; hoặc (iii) trong một số khu vực tài phán, như một giao dịch chuyển khoản, khi đơn vị xử lý thanh toán không thể hoàn tiền vào Phương thức thanh toán. OFFICE360 cũng có quyền cung cấp tín dụng cửa hàng/chi nhánh cho khách hàng tìm cách hoàn tiền, kể cả khi không có giới hạn về hoàn tiền áp dụng bởi Phương thức thanh toán.

Ngày thanh toán hàng tháng. Nếu bạn thanh toán hàng tháng thì ngày thanh toán hàng tháng của bạn sẽ được quyết định dựa trên ngày của tháng mà bạn mua Dịch vụ, trừ trường hợp ngày mua sau ngày 28 của tháng. Trong trường hợp này, ngày thanh toán của bạn sẽ là ngày 28 hàng tháng.

Điều khoản tự động gia hạn. Trừ khi theo yêu cầu của luật pháp hiện hành, OFFICE360 không giữ bản sao in hoặc phiên bản điện tử của ủy nhiệm, đơn hàng thường xuyên hay mẫu hướng dẫn thường xuyên và/hoặc bất kỳ thỏa thuận xác thực nào liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ gia hạn tự động, và do đó chúng tôi không thể cung cấp các tài liệu này. Bạn có thể xem hoặc thay đổi cài đặt gia hạn tự động bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản OFFICE360 của bạn.

ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN KHÔNG GẶP PHẢI HIỆN TƯỢNG GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT DỊCH VỤ, TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ TỰ ĐỘNG GIA HẠN. NGOẠI TRỪ CÁC LÝ DO ĐƯỢC MÔ TẢ Ở BÊN DƯỚI TRONG PHẦN NÀY, VIỆC TỰ ĐỘNG GIA HẠN SẼ TỰ ĐỘNG GIA HẠN DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG VÀO NGÀY HẾT HẠN CỦA THỜI HẠN HIỆN TẠI KHI ĐÓ, GIA HẠN ĐÚNG BẰNG THỜI GIAN CỦA GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ GẦN ĐÂY NHẤT (NGOẠI TRỪ CÁC SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CÓ THỂ GIA HẠN BẰNG GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ BAN ĐẦU). VÍ DỤ: NẾU GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ GẦN ĐÂY NHẤT CỦA BẠN LÀ MỘT NĂM, THÌ GIAI ĐOẠN GIA HẠN THƯỜNG SẼ LÀ MỘT NĂM. TUY NHIÊN, TRONG TRƯỜNG HỢP VIỆC GIA HẠN BẰNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRONG HỒ SƠ KHÔNG THÀNH CÔNG, OFFICE360 CÓ THỂ CỐ GẮNG GIA HẠN DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG THEO GIAI ĐOẠN NGẮN HƠN GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU Ở PHẠM VI CẦN THIẾT ĐỂ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG.

TRỪ KHI BẠN TẮT TÙY CHỌN GIA HẠN TỰ ĐỘNG, OFFICE360 SẼ TỰ ĐỘNG GIA HẠN DỊCH VỤ ÁP DỤNG KHI ĐẾN HẠN GIA HẠN VÀ SẼ THỰC HIỆN THANH TOÁN TỪ PHƯƠNG TỨC THANH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN (CÁC) DỊCH VỤ TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC (CÁC) PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ PHÒNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRÊN CÓ TRONG HỒ SƠ VỚI OFFICE360. KHI TỰ ĐỘNG GIA HẠN CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN, TRƯỚC TIÊN, OFFICE360 SẼ TÌM CÁCH TÍNH PHÍ VÀO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN (CÁC) DỊCH VỤ TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN. TRONG TÌNH HUỐNG OFFICE360 KHÔNG THỂ THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NÀY, CHÚNG TÔI SẼ THỬ VỚI (CÁC) PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀ \”\DỰ PHÒNG\”\ TRONG TÀI KHOẢN. GIA HẠN SẼ BỊ TÍNH PHÍ OFFICE360 THEO MỨC PHÍ HIỆN HÀNH LÚC ĐÓ, MÀ BẠN CHẤP THUẬN RẰNG CÓ THỂ CAO HƠN HAY THẤP HƠN MỨC PHÍ CHO THỜI ĐIỂM DỊCH VỤ BAN ĐẦU. ĐỂ XEM CÁC TÙY CHỌN CÀI ĐẶT GIA HẠN ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ CHO CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN, BẠN CHỈ CẦN ĐĂNG NHẬP VÀO TRÌNH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CỦA MÌNH TỪ TRANG NÀY VÀ LÀM THEO CÁC BƯỚC CÓ Ở ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN TỰ ĐỘNG GIA HẠN BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BẠN CÓ THỂ CHỌN HỦY GIA HẠN, TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ CHẤM DỨT KHI HẾT HẠN GIAI ĐOẠN HIỆN HÀNH TẠI THỜI ĐIỂM ĐÓ, TRỪ KHI BẠN GIA HẠN DỊCH VỤ CỦA MÌNH THEO CÁCH THỦ CÔNG TRƯỚC NGÀY ĐÓ. NÓI CÁCH KHÁC, NẾU BẠN CHỌN HỦY SẢN PHẨM CỦA MÌNH VÀ KHÔNG GIA HẠN DỊCH VỤ THEO CÁCH THỦ CÔNG TRƯỚC KHI CHÚNG HẾT HẠN, THÌ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI TÌNH TRẠNG GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT DỊCH VỤ, VÀ OFFICE360SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU NÀY.

ĐỂ ĐẢM BẢO BẠN KHÔNG GẶP HIỆN TƯỢNG GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT DỊCH VỤ, TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ TỰ ĐỘNG GIA HẠN, TRỪ PHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC TRÊN TRANG NÀY. NGOẠI TRỪ CÁC LÝ DO ĐƯỢC MÔ TẢ Ở BÊN DƯỚI TRONG PHẦN NÀY, VIỆC TỰ ĐỘNG GIA HẠN SẼ TỰ ĐỘNG GIA HẠN DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG VÀO NGÀY HẾT HẠN CỦA THỜI HẠN HIỆN TẠI KHI ĐÓ, GIA HẠN ĐÚNG BẰNG THỜI GIAN CỦA GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ GẦN ĐÂY NHẤT (NGOẠI TRỪ CÁC SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CÓ THỂ GIA HẠN BẰNG GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ BAN ĐẦU). VÍ DỤ: NẾU GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ GẦN ĐÂY NHẤT CỦA BẠN LÀ MỘT NĂM, THÌ GIAI ĐOẠN GIA HẠN THƯỜNG SẼ LÀ MỘT NĂM. TUY NHIÊN, TRONG TRƯỜNG HỢP VIỆC GIA HẠN BẰNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRONG HỒ SƠ KHÔNG THÀNH CÔNG, OFFICE360 CÓ THỂ CỐ GẮNG GIA HẠN DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG THEO GIAI ĐOẠN NGẮN HƠN GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU Ở PHẠM VI CẦN THIẾT ĐỂ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG.

TRỪ KHI BẠN TẮT TÙY CHỌN GIA HẠN TỰ ĐỘNG, OFFICE360 SẼ TỰ ĐỘNG GIA HẠN DỊCH VỤ ÁP DỤNG KHI ĐẾN HẠN GIA HẠN VÀ SẼ THỰC HIỆN THANH TOÁN TỪ PHƯƠNG TỨC THANH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN (CÁC) SẢN PHẨM/DỊCH VỤ TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC (CÁC) PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ PHÒNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRÊN CÓ TRONG HỒ SƠ VỚI OFFICE360. KHI TỰ ĐỘNG GIA HẠN CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN, TRƯỚC TIÊN, OFFICE360 SẼ TÌM CÁCH TÍNH PHÍ VÀO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN (CÁC) DỊCH VỤ TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN. TRONG TÌNH HUỐNG OFFICE360 KHÔNG THỂ THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NÀY, CHÚNG TÔI SẼ THỬ VỚI (CÁC) PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀ “DỰ PHÒNG” TRONG TÀI KHOẢN. GIA HẠN SẼ BỊ TÍNH PHÍ OFFICE360 THEO MỨC PHÍ HIỆN HÀNH LÚC ĐÓ, MÀ BẠN CHẤP THUẬN RẰNG CÓ THỂ CAO HƠN HAY THẤP HƠN MỨC PHÍ CHO THỜI ĐIỂM DỊCH VỤ BAN ĐẦU. ĐỂ XEM CÁC TÙY CHỌN CÀI ĐẶT GIA HẠN ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ CHO CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN, BẠN CHỈ CẦN ĐĂNG NHẬP VÀO TRÌNH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CỦA BẠN TỪ TRANG NÀY VÀ LÀM THEO CÁC BƯỚC CÓ Ở ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN TỰ ĐỘNG GIA HẠN BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BẠN CÓ THỂ CHỌN HỦY GIA HẠN, TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ CHẤM DỨT KHI HẾT HẠN GIAI ĐOẠN HIỆN HÀNH TẠI THỜI ĐIỂM ĐÓ, TRỪ KHI BẠN GIA HẠN DỊCH VỤ CỦA MÌNH THEO CÁCH THỦ CÔNG TRƯỚC NGÀY ĐÓ. NÓI CÁCH KHÁC, NẾU BẠN CHỌN HỦY SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CỦA MÌNH VÀ KHÔNG GIA HẠN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ THEO CÁCH THỦ CÔNG TRƯỚC KHI CHÚNG HẾT HẠN, THÌ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI TÌNH TRẠNG GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT SẢN PHẨM/DỊCH VỤ, VÀ OFFICE360SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU NÀY.

NGOÀI RA, OFFICE360 CÓ THỂ THAM GIA VÀO “CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ” HOẶC “DỊCH VỤ CẬP NHẬT TÀI KHOẢN” DO NHÀ CUNG CẤP THẺ TÍN DỤNG CỦA BẠN HỖ TRỢ (VÀ CUỐI CÙNG LÀ PHỤ THUỘC VÀO SỰ THAM GIA CỦA NGÂN HÀNG CỦA BẠN). NẾU CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ TÍNH PHÍ VÀO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HIỆN CÓ CỦA BẠN MỘT CÁCH THÀNH CÔNG, THÌ NHÀ CUNG CẤP THẺ TÍN DỤNG CỦA BẠN (HOẶC NGÂN HÀNG CỦA BẠN) CÓ THỂ THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI VỀ CÁC THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ SỐ THẺ TÍN DỤNG VÀ/HOẶC NGÀY HẾT HẠN CỦA THẺ CỦA BẠN, HOẶC HỌ CÓ THỂ TỰ ĐỘNG TÍNH PHÍ VÀO THẺ TÍN DỤNG MỚI CỦA BẠN THAY MẶT CHÚNG TÔI MÀ KHÔNG THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI. THEO CÁC YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ, TRONG TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ MỘT THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ SỐ THẺ TÍN DỤNG CỦA BẠN VÀ/HOẶC NGÀY HẾT HẠN CỦA THẺ, OFFICE360 SẼ TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT HỒ SƠ THANH TOÁN CỦA BẠN THAY MẶT CHO CHÚNG TÔI. OFFICE360 KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CHÚNG TÔI SẼ YÊU CẦU HOẶC NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ THẺ TÍN DỤNG. BẠN CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM CHỈNH SỬA VÀ DUY TRÌ CÁC TÙY CHỌN CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở (I) VIỆC HỦY SẢN PHẨM/DỊCH VỤ VÀ (II) ĐẢM BẢO (CÁC) PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LIÊN KẾT CỦA BẠN LÀ HIỆN HÀNH VÀ HỢP LỆ. NGOÀI RA, BẠN CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NẾU KHÔNG LÀM NHƯ VẬY, BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI TÌNH TRẠNG GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT SẢN PHẨM/DỊCH VỤ, VÀ OFFICE360 SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÀY.

Nếu vì bất cứ lý do gì OFFICE360 không thể tính phí toàn bộ số tiền bạn nợ vào Phương thức thanh toán của bạn, hoặc nếu OFFICE360 nhận được thông báo hoàn tiền, đảo ngược, tranh chấp thanh toán hay bị thu một khoản phạt về bất cứ khoản phí nào đã thu từ Phương thức thanh toán của bạn trước đó, thì bạn đồng ý rằng OFFICE360 có thể thực hiện mọi biện pháp pháp lý sẵn có để thu được khoản thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy ngay lập tức bất kỳ Sản phẩm hay Dịch vụ nào bạn đã đăng ký hay gia hạn mà không cần thông báo cho bạn. OFFICE360 cũng bảo lưu quyền thu phí “quản trị” của bạn cho (i) những việc OFFICE360 có thể thực hiện ngoài phạm vi Dịch vụ thông thường, (ii) thời gian và/hoặc chi phí bổ sung mà OFFICE360 phải chịu để cung cấp Dịch vụ, và/hoặc (iii) việc bạn không tuân thủ Thỏa thuận này (do OFFICE360 toàn quyền quyết định). Danh mục phí quản trị hoặc phí xử lý bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (i) các vấn đề về dịch vụ khách hàng và yêu cầu thêm lưu ý và thời gian của cá nhân, (ii) các hành động “Chính sách thống nhất giải quyết tranh chấp Sản phẩm/Dịch vụ” có liên quan đến (các) Sản phẩm/Dịch vụ của bạn và/hoặc các tranh chấp yêu cầu dịch vụ kế toán hoặc pháp lý, cho dù được thực hiện bởi nhân viên OFFICE360 hoặc bởi các công ty bên ngoài do OFFICE360 thuê; (iii) bồi thường bất kỳ và toàn bộ chi phí và phí, bao gồm cả chi phí Dịch vụ, mà OFFICE360 phải chịu do phải hoàn tiền hoặc những tranh chấp thanh toán khác do bạn, ngân hàng hay đơn vị xử lý Phương thức thanh toán của bạn gây nên. Phí quản trị hay phí xử lý này sẽ được gửi hóa đơn đến Phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ với OFFICE360. 

OFFICE360 cung cấp giá theo cấp Sản phẩm/Dịch vụ theo tiền tệ “Việt Nam Đồng”. Giao dịch sẽ được xử lý bằng loại tiền tệ được đã chọn và giá được hiển thị trong quá trình thanh toán chính là khoản tiền thực tế được gửi để thanh toán. Đối với một số Phương thức thanh toán nhất định, công ty phát hành Phương thức thanh toán của bạn có thể tính phí giao dịch nước ngoài hoặc phí khác, mà có thể được thêm vào số tiền cuối cùng xuất hiện trên bảng sao kê ngân hàng của bạn hoặc gửi dưới dạng một số tiền riêng. Vui lòng kiểm tra với nhà phát hành Phương thức thanh toán của bạn để biết chi tiết. Ngoài ra, dù loại tiền tệ được chọn là “Việt Nam Đồng”, bạn đều thừa nhận và đồng ý rằng bạn có thể bị tính thêm Thuế giá trị gia tăng (“VAT”), Thuế hàng hóa và dịch vụ (“GST”) hoặc các loại thuế và/hoặc phí nội địa hóa khác, tùy theo ngân hàng và/hoặc tỉnh thành mà bạn ghi trong mục địa chỉ thanh toán. 

(B) CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN 

Các Sản phẩm và Dịch vụ được hoàn tiền được mô tả tại đây (“Chính sách hoàn tiền”). 

(C) CÁC PHƯƠNG ÁN MUA NGAY, THANH TOÁN SAU 

Việc sử dụng phương án “mua ngay, thanh toán sau” như trả chậm phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau. Bạn công nhận và đồng ý rằng OFFICE360 không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hay bên thứ ba nào về các khoản tiền lãi, phí trả chậm, khoản tiền khác, việc thu hồi nợ hoặc sự thay đổi điểm tín dụng phát sinh từ hoặc liên quan đến phương án mua ngay, thanh toán sau. Bạn cũng đồng ý rằng việc thanh toán theo phương án mua ngay, thanh toán sau có thể sẽ được điều chỉnh bởi thỏa thuận của bạn với bên thứ ba. Mọi tuyên bố mà OFFICE360 đưa ra về điều khoản thanh toán liên quan đến phương án mua ngay, thanh toán sau chỉ nhằm tạo sự thuận tiện. Điều kiện hoàn trả chẳng hạn như khoản trả trước bắt buộc, phí trả chậm hoặc tiền lãi có thể có sự khác biệt hoặc thay đổi và do bên thứ ba kiểm soát. Mặc dù có quy định trên, OFFICE360 không phải chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý gì khác với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về việc tiết lộ hay không tiết lộ điều khoản thanh toán, mà điều khoản này do bạn chịu trách nhiệm quyết định. 

Một số phương án thanh toán trả góp sẽ chỉ áp dụng cho thời hạn Sản phẩm/Dịch vụ đã chọn, rồi sau đó tự động gia hạn theo mức nguyên giá trừ phi bạn gia hạn thủ công thời hạn của Sản phẩm/Dịch vụ và áp dụng tiếp phương thức trả góp. 

(D) ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ VIỆC THANH TOÁN TỪ OFFICE360 

OFFICE360 sẽ thực hiện mọi khoản thanh toán cho bạn theo phương thức thanh toán bạn chọn, tuân theo các điều khoản bên dưới (“Thanh toán”). Để nhận Khoản thanh toán từ OFFICE360, bạn sẽ cần thiết lập người nhận tiền rồi chỉ định cho tài khoản của bạn. 

Thiết lập Tài khoản người nhận tiền 

Phí. Danh sách các phương thức thanh toán được hỗ trợ, phí áp dụng và ngưỡng thanh toán tối thiểu được công bố tại đây: 

Thông tin về Tài khoản người nhận tiền 

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà OFFICE360 không thể thanh toán đầy đủ số tiền cho bạn hoặc nếu OFFICE360 nhận được thông báo về việc đảo ngược hoặc tranh chấp thanh toán hoặc bị tính phí phạt cho bất kỳ Khoản thanh toán nào, bạn đồng ý rằng OFFICE360 có thể áp dụng mọi biện pháp xử lý hợp pháp hiện có liên quan đến những khoản phí như vậy. Các tình huống phí xử lý hoặc quản trị điển hình bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc bù đắp bất kỳ và toàn bộ các chi phí và phí, bao gồm cả chi phí Dịch vụ, do OFFICE360 phát sinh từ các Khoản thanh toán không thành công hoặc các tranh chấp thanh toán khác do bạn, ngân hàng hoặc bên xử lý Thanh toán của bạn đưa ra. Các khoản phí quản trị hoặc phí xử lý này sẽ được khấu trừ từ bất kỳ số tiền nào đến hạn hoặc được ghi nợ trực tiếp từ tài khoản Thanh toán của bạn. 

Thay đổi phí. OFFICE360 bảo lưu quyền thay đổi giá và phí bất cứ lúc nào và những thay đổi đó sẽ được đăng trực tuyến tại Trang web này và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo thêm cho bạn.

 

14. CÁC QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU KHÁC

OFFICE360 có toàn quyền từ chối, hủy, xóa, dừng, khóa hay thay đổi truy cập vào (hoặc kiểm soát của) mọi Tài khoản hay Dịch vụ (bao gồm cả quyền hủy hay chuyển nhượng bất cứ Sản phẩm/Dịch vụ nào) vì bất cứ lý do gì (do OFFICE360 đơn phương toàn quyền quyết định), bao gồm nhưng không giới hạn những việc sau: (i) sửa các lỗi do OFFICE360 tạo ra trong quá trình giới thiệu hay cung cấp các Sản phẩm/Dịch vụ, (ii) trợ giúp các nỗ lực của chúng tôi trong việc phát hiện và phòng tránh các gian lận và lạm dụng, (iii) tuân thủ lệnh của tòa án chống lại bạn và/hoặc Sản phẩm/Dịch vụ và các quy tắc, quy định cũng như luật áp dụng của địa phương, quốc gia, quốc tế, (iv) tuân thủ yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả lệnh của tòa án, (v) tuân thủ mọi quy trình giải quyết tranh chấp, (vi) bảo vệ trước mọi việc kiện tụng hoặc đe dọa sẽ kiện mà không cần xem xét liệu việc kiện tụng hoặc đe dọa sẽ kiện này cuối cùng có được quyết định là hợp lý hay không, (vii) tránh mọi nghĩa vụ pháp lý dân sự hay hình sự áp đặt đối với bộ phận của OFFICE360, các quan chức, giám đốc, nhân viên hay đại lý của họ cũng như các chi nhánh của OFFICE360 bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp bạn kiện hoặc de dọa khởi kiện OFFICE360, hoặc (viii) trả lời quá nhiều khiếu nại liên quan theo bất kỳ cách nào đến Tài khoản, Sản phẩm/Dịch vụ mà có thể dẫn đến tổn hại cho công việc kinh doanh, hoạt động, danh tiếng hoặc cổ đông của OFFICE360.

OFFICE360 bảo lưu tuyệt đối quyền được kiểm tra mọi Tài khoản để tận dụng dung lượng trống và băng thông còn dư thừa và để hủy đối với những Tài khoản vượt quá mức độ cho phép.

OFFICE360 bảo lưu tuyệt đối quyền hủy mà không cần thông báo với bạn về bất kỳ và tất cả các Sản phẩm/Dịch vụ trong đó, theo quyết định riêng của OFFICE360, bạn đang quấy rối hay đe dọa OFFICE360 và/hoặc bất cứ nhân viên nào của OFFICE360.

OFFICE360 Nội dung. Ngoại trừ Nội dung người dùng, nội dung trên Trang này và các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, tập lệnh, mã nguồn, API, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo bao gồm trong đó (“Nội dung OFFICE360”), được sở hữu bởi hoặc được cấp phép vĩnh viễn cho OFFICE360 và tuân thủ luật bảo về quyền tác giả, nhãn hiệu, và/hoặc bằng sáng chế của Việt Nam cũng như các nước khác và tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ theo luật của Việt Nam và các nước khác. Nội dung của OFFICE360 được cung cấp cho bạn “nguyên trạng”, “có sẵn” và “chứa tất cả các lỗi” để bạn tham khảo và chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân, phi thương mại, không được tải về (ngoại trừ các tài liệu được cho phép tải về), sao chép, tái tạo, phát tán, truyền đi, phát đi, hiển thị, bán, cấp phép hay khai thác phục vụ bất cứ mục đích nào mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của OFFICE360. Thỏa thuận này không cấp bất cứ quyền hay giấy phép trong bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hay các quyền và giấy phép sở hữu nào khác. OFFICE360 bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng trong và đối với Nội dung của OFFICE360, Trang này và các Dịch vụ và Thỏa thuận này không chuyển nhượng quyền sở hữu của bất cứ quyền nào trong những quyền này.

 

15.KHÔNG GỬI THƯ RÁC;BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Không thư rác. Chúng tôi không dung thứ cho việc phát tán thư rác. Chúng tôi giám sát tất cả các lưu lượng truyền đi và đến máy chủ web của mình để phát hiện các dấu hiệu phát tán thư rác và duy trì một trung tâm khiếu nại việc lạm dụng thư rác để ghi chép các trường hợp nghi ngờ lạm dụng thư rác. Những khách hàng bị nghi ngờ sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để gửi thư rác sẽ bị điều tra toàn diện. Nếu chúng tôi xác định rằng có dấu hiệu phát tán thư rác, chúng tôi sẽ tiến hành các hành động phù hợp để giải quyết tình huống.

Chúng tôi định nghĩa phát tán thư rác là hành động gửi Email thương mại tự gửi (UCE), Email tự gửi hàng loạt (UBE) hoặc Fax tự gửi (Fax), là email hoặc fax được gửi tới người nhận như một quảng cáo hay mang nội dung khác, mà không có sự đồng ý được xác nhận trước của người nhận về việc nhận về những thông tin này. Việc này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

i. Thư điện tử

ii. Bài đăng trên nhóm tin tức

iii. Thông báo hệ thống Windows

iv. Thông báo bật lên (hay còn gọi là thông báo của “phần mềm quảng cáo” hoặc “phần mềm gián điệp”)

v. Tin nhắn tức thì (sử dụng AOL, MSN, Yahoo, Zalo hoặc chương trình nhắn tin tức thì khác)

vi. Quảng cáo trong các phòng trò chuyện trực tuyến

vii. Sổ lưu bút hoặc bài đăng trên diễn đàn

viii. Fax mời chào

ix. Tin nhắn văn bản/SMS

Chúng tôi không cho phép sử dụng các máy chủ và dịch vụ của mình vào các mục đích nói trên. Để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn không những phải tuân theo tất cả các luật và quy định áp dụng, bao gồm Luật chống phát tán thư rác Can-Spam năm 2003 và Luật bảo vệ khách hàng điện thoại, mà bạn còn phải tuân theo chính sách chống phát tán thư rác này. Quảng cáo thương mại và/hoặc các email hay fax hàng loạt chỉ được gửi đến những người nhận “chọn tham gia” nhận các tin nhắn. Chúng phải có địa chỉ hồi đáp hợp pháp và địa chỉ trả lời thư, địa chỉ thực của người gửi và phương thức hủy ở phần cuối của email hoặc fax. Chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng thuyết phục về việc một địa chỉ email hay số fax chọn tham gia nhận các tin nhắn này.

Nếu chúng tôi quyết định rằng tài khoản, các sản phẩm hoặc dịch vụ được nhắc đến đang được sử dụng kết hợp với thư rác thì chúng tôi sẽ điều hướng lại, dừng hoặc hủy mọi tài khoản, dịch vụ lưu trữ trang web, đăng ký miền, hộp thư điện tử hay các sản phẩm hoặc dịch vụ áp dụng khác. Trong trường hợp đó, theo lựa chọn của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn phản hồi bằng email nêu rõ rằng bạn sẽ ngừng gửi thư rác và/hoặc nhờ bên khác thay bạn gửi thư rác và yêu cầu bạn trả phí kích hoạt lại không hoàn trả trước khi chúng tôi kích hoạt lại trang, hộp thư điện tử và/hoặc dịch vụ.

Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng và người nhận email được tạo ra từ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi báo cáo về thư rác khả nghi. Hành vi lạm dụng bị nghi ngờ có thể được báo cáo qua email hoặc thông qua Trung tâm khiếu nại lạm dụng thư rác của chúng tôi trên Web.

Bồi thường thiệt hại. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể hủy ngay lập tức mọi Tài khoản mà chúng tôi toàn quyền quyết định tin rằng đang truyền hay được kết nối với bất kỳ thư rác hoặc email gửi theo khối lượng lớn không theo yêu cầu nào. Hơn nữa, nếu thiệt hại thực tế không thể tính toán hợp lý được thì bạn đồng ý bồi thường thiệt hại cho chúng tôi với số tiền là 1,00 $ cho mỗi thư rác hay thư gửi theo khối lượng lớn được chuyển đi từ hoặc kết nối với Tài khoản của bạn.

 

16. CÁC KHIẾU NẠI VỀ NHÃN HIỆU VÀ/HOẶC BẢN QUYỀN

OFFICE360 hỗ trợ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu bạn muốn gửi (i) khiếu nại về việc vi phạm một nhãn mà bạn sở hữu nhãn hiệu hay nhãn dịch vụ được đăng ký hợp pháp, hoặc (ii) khiếu nại về bản quyền đối với tài liệu mà bạn thực sự sở hữu bản quyền, vui lòng tham khảo Chính sách xử lý vi phạm thương hiệu và/hoặc bản quyền nói trên của OFFICE360 có tại đây.

 

17. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Trang này và các Dịch vụ của Trang này có thể chứa liên kết đến các website của bên thứ ba không thuộc sở hữu hay chịu sự kiểm soát của OFFICE360. OFFICE360 không chịu trách nhiệm về nội dung, các điều khoản và điều kiện, các chính sách về quyền riêng tư hay hoạt động thực tiễn của các website của bên thứ ba. Hơn nữa, OFFICE360 không kiểm duyệt hay chỉnh sửa nội dung của bất kỳ website của bên thứ ba nào. Khi sử dụng Trang này hay các Dịch vụ của Trang này, bạn miễn trừ tuyệt đối OFFICE360 khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm phát sinh từ việc bạn sử dụng các website của bên thứ ba. Do đó, OFFICE360 khuyên bạn nên thận trọng khi rời Trang này hay các Dịch vụ của Trang này và nên xem xét các điều khoản và điều kiện, chính sách về quyền riêng tư và các tài liệu chi phối khác của mỗi website mà bạn truy cập.

 

18. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM

BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG BẠN SẼ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY VÀ RẰNG TRANG NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG”, “KHI CÓ SẴN” VÀ “CHỨA TẤT CẢ CÁC LỖI”. OFFICE360, CÁC QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, VÀ TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ LÀ BÊN THỨ BA TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, DÙ LÀ THỂ HIỆN HAY ÁM CHỈ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG BẢO ĐẢM ÁM CHỈ VỀ DANH NGHĨA, TÍNH BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM. OFFICE360, CÁC QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY BẢO HÀNH NÀO VỀ (I) SỰ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HAY NỘI DUNG CỦA TRANG NÀY, (II) SỰ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HAY NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, VÀ/HOẶC (III) CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY HAY BẤT KỲ TRANG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, VÀ OFFICE360 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HAY TRÁCH NHIỆM NÀO TƯƠNG TỰ. 

HƠN NỮA, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG KHÔNG CÓ THÔNG TIN HAY LỜI KHUYÊN BẰNG LỜI NÓI HAY BẰNG VĂN BẢN NÀO DO OFFICE360, CÁC QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HAY ĐẠI LÝ CỦA HỌ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TRUNG TÂM LIÊN LẠC HAY ĐẠI DIỆN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA HỌ) CUNG CẤP ĐƯỢC COI LÀ (I) CẤU THÀNH LỜI KHUYÊN PHÁP LÝ HAY THƯƠNG MẠI HOẶC (II) TẠO RA BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG NÀY HAY CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY, VÀ NGƯỜI DÙNG KHÔNG NÊN TIN VÀO NHỮNG THÔNG TIN HAY LỜI KHUYÊN NÀY. 

VIỆC TỪ CHỐI ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM NÓI TRÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở MỨC TỐI ĐA TRONG KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ VẪN CÓ HIỆU LỰC KỂ CẢ KHI THỎA THUẬN NÀY HAY VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY CHẤM DỨT HOẶC HẾT HẠN.

 

19. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, OFFICE360 VÀ CÁC QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ TẤT CẢ NHỮNG NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ LÀ BÊN THỨ BA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HAY BẤT KỲ CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ NÀO KHÁC VỀ NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, KHẮC NGHIỆT HAY LÀ HỆ QUẢ TẤT YẾU, BAO GỒM MỌI THIỆT HẠI CÓ THỂ BẮT NGUỒN TỪ (I) SỰ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HAY NỘI DUNG CỦA TRANG NÀY, (II) SỰ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HAY NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG NÀY ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, (III) CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY HAY BẤT KỲ TRANG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, (IV) CHẤN THƯƠNG HAY THIỆT HẠI TÀI SẢN CÁ NHÂN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, (V) HÀNH ĐỘNG BÊN THỨ BA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, (VI) MỌI TRUY CẬP BẤT HỢP PHÁP TỚI HAY VIỆC SỬ DỤNG MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ NHỮNG NỘI DUNG, THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN TÀI CHÍNH HAY CÁC THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KHÁC ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (VII) MỌI SỰ CAN THIỆP HAY CHẤM DỨT CÁC DỊCH VỤ TỚI VÀ TỪ TRANG NÀY HAY BẤT KỲ TRANG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, (VIII) MỌI LOẠI VI-RÚT, SÂU, BỌ, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI, TROJAN HOẶC NHỮNG YẾU TỐ TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN TỚI HOẶC TỪ TRANG NÀY HAY BẤT KỲ TRANG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, (IX) MỌI NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG HAY CÁC NỘI DUNG MANG TÍNH BÔI NHỌ, QUẤY RỐI, LẠM DỤNG, CÓ HẠI ĐỐI VỚI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN HAY BẤT KỲ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO VỆ NÀO, KHIÊU DÂM, “ĐƯỢC XẾP HẠNG LÀ NỘI DUNG NGƯỜI LỚN”, ĐỒI TRỤY HAY NÓI CÁCH KHÁC LÀ PHẢN CẢM, VÀ/HOẶC (X) MỌI MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO XẢY RA DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG NÀY HAY CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG CHO DÙ DỰA TRÊN BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, VI PHẠM DÂN SỰ HAY BẤT CỨ NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ HAY HỢP LÝ NÀO VÀ CHO DÙ OFFICE360 CÓ ĐƯỢC CHO BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY HAY KHÔNG. 

NGOÀI RA, BẠN CÔNG NHẬN RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA OFFICE360 CỘNG LẠI KHÔNG VƯỢT QUÁ 10.000,00 $ ĐÔ LA MỸ.
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÓI TRÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở MỨC TỐI ĐA TRONG KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ VẪN CÓ HIỆU LỰC NGAY CẢ KHI THỎA THUẬN NÀY HAY VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY CHẤM DỨT HOẶC HẾT HẠN.

 

20. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, ủng hộ, bồi thường hay miễn trừ cho OFFICE360 và các quan chức, giám đốc, nhân viên đại lý, và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba của họ khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả những khiếu nại, yêu cầu, chi phí, phí tổn, mất mát, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại dưới bất kỳ hình thức hay bản chất nào (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí luật sư) mà OFFICE360 bị áp đặt hay buộc phải gánh chịu trực tiếp hay gián tiếp từ (i) việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang này hay các Sản phẩm/Dịch vụ của Trang này; (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hay các chính sách hoặc điểm nhất trí đi kèm Thỏa thuận này; và/hoặc (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hay quyền sở hữu nào khác. Các nghĩa vụ bồi thường được quy định trong phần này vẫn có hiệu lực kể cả khi Thỏa thuận này hay việc bạn sử dụng Trang này hoặc các Dịch vụ của Trang này chấm dứt hoặc hết hạn.

 

21. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG

OFFICE360 không đại diện hay bảo đảm rằng nội dung của Trang này hay những Dịch vụ của Trang này phù hợp với mọi quốc gia hay thể chế pháp luật và việc truy cập vào Trang này hay các Dịch vụ của Trang từ các quốc gia hay thể chế pháp luật nơi những nội dung này không hợp pháp đều bị cấm. Người dùng truy cập Trang này hay các Dịch vụ của Trang này tự chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật, các nguyên tắc và quy định của địa phương.

 

22. TRANH CHẤP, TRỌNG TÀI CÁ NHÂN RÀNG BUỘC VÀ TỪ BỎ KHỞI KIỆN TẬP THỂ VÀ PHÂN XỬ TẬP THỂ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY. VUI LÒNG TUÂN THEO CÁC HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI NẾU BẠN CHỌN KHÔNG THAM GIA CÁC ĐIỀU KHOẢN YÊU CẦU BẠN PHẢI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUA TRỌNG TÀI CÁ NHÂN. 

(A) Tranh chấp. Các điều khoản của Phần này sẽ được áp dụng cho tất cả các Tranh chấp giữa bạn và OFFICE360, ngoại trừ các tranh chấp được điều chỉnh bởi Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất được tham chiếu ở trên và có sẵn ở đây. Trong Phần này, “Tranh chấp” là các tranh chấp, khiếu nại hoặc khởi kiện giữa bạn và OFFICE360 phát sinh tại hoặc liên quan tới bất kỳ Dịch vụ hoặc Sản phẩm nào của OFFICE360, website của OFFICE360, Các điều khoản này, hoặc mọi giao dịch giữa bạn và , dù về hợp đồng, bảo hành, xuyên tạc, gian lận, vi phạm, cố ý vi phạm, đạo luật, quy định, pháp lệnh hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý hoặc công bằng nào khác và được sẽ hiểu với nghĩa rộng nhất mà pháp luật cho phép. BẠN VÀ OFFICE360 ĐỒNG Ý RẰNG “TRANH CHẤP” NHƯ ĐỊNH NGHĨA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY KHÔNG BAO GỒM BẤT KỲ KHIẾU NẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG DO BẠN HOẶC OFFICE360 CHO VIỆC (I) BIỂN THỦ BÍ MẬT THƯƠNG MẠI, (II) VI PHẠM BẰNG SÁNG CHẾ, (III) SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC VI PHẠM BẢN QUYỀN VÀ (IV) VI PHẠM HOẶC LÀM SUY YẾU NHÃN HIỆU. Ngoài ra, dù có bất cứ điều gì khác trong các Điều khoản này, bạn đồng ý rằng một phiên tòa, chứ không phải một trọng tài, có quyền quyết định một khiếu nại là một trong bốn ngoại lệ này. 

(B) Phân xử ràng buộc. Bạn và OFFICE360 thống nhất thêm rằng: (i) phân xử tất cả các Tranh chấp giữa các bên theo các điều khoản trong Điều khoản này; (ii) các Điều khoản này ghi nhớ giao dịch trong thương mại giữa các địa phương; (iii) Luật phân xử sẽ điều chỉnh và giải thích việc thực thi Phần này; và (iv) Phần này sẽ kéo dài hiệu lực sau khi chấm dứt các Điều khoản này. PHÂN XỬ NGHĨA LÀ BẠN TỪ BỎ QUYỀN CỦA MÌNH CHO MỘT THẨM PHÁN HOẶC BAN BỒI THẨM TRONG MỘT THỦ TỤC TỐ TỤNG VÀ CĂN CỨ KHÁNG CÁO CỦA BẠN BỊ GIỚI HẠN. Trọng tài có thể phán quyết khiến bạn chịu những thiệt hại tương tự như tòa có thẩm quyền hợp lý do đều bị giới hạn bởi Giới hạn trách nhiệm quy định tại Phần 19 của Thỏa thuận này và có thể đưa ra biện pháp bồi thường bằng tuyên bố hay mang tính ngăn chặn chỉ có lợi cho bên muốn được bồi thường và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp biện pháp bồi thường được bảo hành bởi khiếu nại cá nhân của bên đó. Ngoài ra, trong một số trường hợp, chi phí trọng tài có thể vượt quá chi phí kiện tụng và quyền để lộ có thể bị giới hạn hơn khi ở tòa. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng và có giá trị thi hành bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền với các bên.

(C) Tòa khiếu nại nhỏ. Mặc dù đã đề cập ở trên, bạn vẫn có thể đưa khởi kiện cá nhân ra tòa khiếu nại nhỏ ở bang hoặc thành phố của bạn nếu khởi kiện nằm trong thẩm quyền của tòa án đó và chỉ chưa xử tại tòa án đó. 

(D) Thông báo tranh chấp. Trong trường hợp có Tranh chấp, bạn hoặc OFFICE360 trước tiên phải gửi cho bên còn lại một thông báo về Tranh chấp bao gồm một tuyên bố bằng văn bản có tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bên đưa ra Tranh chấp, thực tế phát sinh Tranh chấp và biện pháp bồi thường yêu cầu (“Thông báo tranh chấp”). Thông báo tranh chấp gửi cho OFFICE360 phải gửi tới địa chỉ: OFFICE360, 127 An Dương Vương, P. Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An: Bộ phận Pháp lý (Địa chỉ gửi thông báo của “OFFICE360”). Thông báo tranh chấp gửi đến bạn sẽ được gửi bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện đến địa chỉ gần đây nhất chúng tôi có trong hồ sơ hoặc trong dữ liệu của chúng tôi. Nếu OFFICE360 và bạn không đạt được một thỏa thuận chung để giải quyết Tranh chấp trong vòng sáu mươi (30) ngày sau khi nhận được Thông báo tranh chấp, bạn hoặc OFFICE360 có thể bắt đầu một thủ tục trọng tài theo Phần này. Sau khi nộp và nhận Thông báo tranh chấp, mỗi chúng ta đều thống nhất hành động với thiện chí tìm kiếm giải pháp giải quyết Tranh chấp trước khi phải thực hiện tố tụng phân xử.

(E) TỪ BỎ KHỞI KIỆN TẬP THỂ VÀ PHÂN XỬ TẬP THỂ. BẠN VÀ OFFICE360 ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CÓ THỂ TRANH CHẤP CHỐNG LẠI BÊN KIA CHỈ TRONG NĂNG LỰC CỦA CÁ NHÂN, VÀ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGUYÊN ĐƠN HAY THÀNH VIÊN TẬP THỂ CỦA BẤT KỲ TẬP THỂ CÓ MỤC ĐÍCH HOẶC THỦ TỤC ĐẠI DIỆN NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC VỤ KIỆN TẬP THỂ TẠI ĐỊA PHƯƠNG HOẶC PHÂN XỬ TẬP THỂ. CẢ BẠN VÀ OFFICE360 SẼ KHÔNG TÌM KIẾM HÒA GIẢI BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO NHƯ MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ, VỤ KIỆN CÁ NHÂN CỦA CÔNG TỐ VIÊN ĐỊA PHƯƠNG, HOẶC TRONG BẤT KỲ VỤ KIỆN TỤNG NÀO KHÁC MÀ MỘT TRONG HAI BÊN HÀNH ĐỘNG HOẶC ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG TRONG NĂNG LỰC ĐẠI DIỆN. KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP PHÂN XỬ HOẶC TỐ TỤNG NÀO KHÁC SẼ ĐƯỢC KẾT HỢP MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý BẰNG VĂN BẢN TRƯỚC ĐÓ CỦA TẤT CẢ CÁC BÊN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÂN XỬ HOẶC TỐ TỤNG BỊ ẢNH HƯỞNG.

 

 

 

 

(L) Sửa đổi Phần này. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này ngược lại, bạn và OFFICE360 đồng ý rằng nếu OFFICE360 thực hiện bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai đối với thủ tục giải quyết tranh chấp và các điều khoản từ bỏ tố tụng tập thể (ngoài việc thay đổi địa chỉ của OFFICE360) trong các Điều khoản này, thì OFFICE360 sẽ thông báo cho bạn và bạn sẽ có ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận thông báo để từ chối dứt khoát bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Nếu bạn dứt khoát từ chối mọi sửa đổi trong tương lai, bạn đồng ý rằng bạn sẽ phân xử bất kỳ Tranh chấp nào giữa chúng ta theo ngôn ngữ của Phần này như đã nêu trong các Điều khoản hiện hành này, mà không có bất kỳ sửa đổi nào được đề xuất. Nếu bạn không dứt khoát từ chối bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai, bạn sẽ được coi là đã đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai. 

(M) Hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Phần này được coi là không thể thi thành, điều khoản đó sẽ bị cắt đứt và các phần còn lại trong Điều khoản này vẫn giữ nguyên hiệu lực. Điều trên không áp dụng với việc cấm khởi kiện tập thể hoặc đại diện; nếu việc cấm khởi kiện tập thể hoặc đại diện là không thể thi hành, toàn bộ Phần này sẽ không có giá trị và hiệu lực. Các điều khoản của Phần này sẽ kéo dài hiệu lực kể cả khi các Điều khoản này chấm dứt ở bất kỳ nội dung nào. 

(N) Địa điểm độc quyền cho các tranh cãi khác. OFFICE360 và bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh cãi nào nằm ngoài quy trình giải quyết tranh chấp và điều khoản miễn trừ tố tụng tập thể trong Phần này (ngoài tố tụng cá nhân nộp trong tòa khiếu nại nhỏ) sẽ chỉ được thụ lý ở Tòa án tối cao tại TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam và mỗi bên sẽ đồng ý và chịu sự phán quyết độc quyền của tòa một cách vô điều kiện và không hủy bỏ đối với bất kỳ tranh cãi nào như vậy. Bạn cũng đồng ý từ bỏ quyền xét xử bởi ban bồi thẩm cho những tố tụng và khởi kiện như vậy.

 

23. NGƯỜI THỪA KẾ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên tham gia cũng như người thừa kế, người nối nghiệp hay người được chỉ định của họ.

 

24. KHÔNG CÓ NGƯỜI THỤ HƯỞNG BÊN THỨ BA

Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

 

25. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hay thư tín theo địa chỉ sau đây:

OFFICE360. 127 An Dương Vương, P. Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An 

Meet interesting asian singles in melbourneAsian dating in melbourne is a good option to meet brand new people and explore new cultures. there are many asian dating web sites for...
Greatest OnlyFans Nude Accounts With OnlyFans Exposed Women Many individuals, including some of the greatest marketers of the foundation, usually do not realize that OnlyFans was started out with a...
Finest ONLYFANS Young girls To Follow Along With FOR Very hot ONLY Enthusiasts CONTENT OnlyFans offers a a lot more private option to classic porn, and also the greatest OnlyFans...